Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich

/  Ciekawe wydarzenia

Pszczoły z bliska


Regulamin konkursu fotograficznego Edycja III 2021


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Warunki uczestnictwa w konkursie określa niniejszy regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa

2. Konkurs jest organizowany przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich w ramach Krakowskiego Miodobrania. Konkurs ma charakter otwarty co oznacza, że mogą wziąć w nim udział osoby nie będące członkami Zrzeszenia Pszczelarzy Krakowskich

3. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptują, a także oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, w zakresie wskazanym w § 3.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym udziela Organizatorowi Konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Krakowskim Miodobraniem i Zrzeszeniem Pszczelarzy Krakowskich

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób.

6. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu jest dostępna na stronie http://www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl/ oraz stanowi załącznik do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/.


§ 2. Konkurs Internetowy

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie
https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ i trwa od chwili ukazania się posta konkursowego na ww. stronie do 2 września 2021 r. do godziny 23.59.

2. Temat konkursu to „Pszczoły z bliska”. Oczekujemy zdjęć makro naszych podopiecznych.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie strony
https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/

4. Zdjęcia należy umieszczać w komentarzach pod postem konkursowym opublikowanym na stronie:https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ od chwili jego opublikowania do 2 września 2021 r. do godziny 23.59. .

5. Każdy uczestnik konkursu może pod postem umieścić dowolną liczbę zdjęć

6. Nagrodę w postaci miodu oraz książki otrzyma autor zdjęcia, które zostanie najwyżej ocenione przez internautów.

7. Za najwyżej ocenione przez internautów uznane zostanie zdjęcie, które 3 września 2020r. o godzinie 00.00 będzie miało największą liczbę polubień (ikonki: „Lubię to!”, „Super”, „Wow” lub „Ha ha”).

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych https://www.facebook.com/KrakowskieMiodobranie/ , https://www.facebook.com/zpkrk/ oraz http://www.zrzeszeniepszczelarzykrakowskich.pl/

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Krakowskiego Miodobrania w terminie określonym przez organizatorów w odrębnym komunikacie.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym Zwycięzcy, będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tzn. m.in. w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, poinformowania o wynikach Konkursu (także publicznie), wysyłki nagrody (w razie konieczności) oraz w celach archiwizacyjnych.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zwycięzcy Konkursu jest Organizator.

3. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: a) w przypadku Uczestników Konkursu: imię (imiona) i nazwisko; b) w przypadku Zwycięzcy: imię (imiona), nazwisko, adres do korespondencji (w razie konieczności wysyłki nagrody) oraz numer telefonu.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu (w tym Zwycięzcy) jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli zgoda Uczestników Konkursu.

5. W związku z ust. 4 powyżej, każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

6. Wyrażenie przez Uczestników Konkursu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Podanie przez Zwycięzcę dodatkowych danych osobowych (numeru telefonu i adresu do doręczeń) jest dobrowolne, ale niezbędne w razie konieczności przesłania Nagrody.

7. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym paragrafie.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych. Organizator w szczególności stosuje środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, jak też prawo do ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W tym celu Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem.

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.

11. W razie konieczności Organizator udostępni wskazane w ust. 3 lit. b) dane osobowe Zwycięzcy Konkursu firmie kurierskiej, za pośrednictwem której Nagroda zostanie doręczona Zwycięzcy. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie jego danych osobowych w celu realizacji powyższego celu.

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

13. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez uczestników konkursu komentarzy.

2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe dane bądź odmówią ich podania, zostaną zdyskwalifikowani.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

4. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z Konkursem.

5. W związku faktem, że Konkurs jest organizowany w serwisie Facebook, Uczestnicy Konkursu oświadczają, że znany jest im Regulamin tego serwisu oraz inne powiązane z tym Regulaminem dokumenty i zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nich warunków. Organizator Konkursu oświadcza, że jest upoważniony do zobowiązania Uczestników Konkursu do przestrzegania w/w warunków